700,000تومان سالانه

500 مگابایت - حرفه ای
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

1,200,000تومان سالانه

1000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : آلمان
بکاپ : روزانه

2,400,000تومان سالانه

2000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

3,600,000تومان سالانه

3000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

6,000,000تومان سالانه

5000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

12,000,000تومان سالانه

10000 مگابایت - حرفه ای ایران
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

24,000,000تومان سالانه

هاست حرفه ای ایران - 20000 مگابایت
فضا : 20000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

27,000,000تومان سالانه

هاست حرفه ای ایران - 30000 مگابایت
فضا : 30000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه

4,500,000تومان سالانه

هاست حرفه ای ایران 50000 مگابایت
فضا : 50000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کنترل پنل : سی پنل
پایداری : 99درصد
دیتاسنتر : ایران
بکاپ : روزانه